Η Νύχτα των Ζωντανών Βιβλίων!

Μια νύχτα του Γενάρη. Κρύο. Σκοτάδι…
Και ξάφνου, ζωντάνεψαν και σας γυρεύουν!
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012, στο Bios (Περαιώς 84, Αθήνα)
Ένα party της Ζωντανής Βιβλιοθήκης που θα σας μείνει αξέχαστο!
Μουσική, χορός & shows έκπληξη!
Είσοδος ελεύθερη και με δική σας ευθύνη…


                                   Θα κυκλοφορεί κουτί για την οικονομική ενίσχυση της Ζωντανής Βιβλιοθήκης

                                                                      Οι πόρτες ανοίγουν στις 21: 00
                                                       Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία.


Διαδικασία Απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από τα Κ.Ε.Π.Ξεκινάει από 1η Φεβρουαρίου η διαδικασία καταγραφής μέσω ΚΕΠ των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) πραγματοποιεί το έργο της καταγραφής των δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων συστήνοντας το :
Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών .
Ποιους αφορά η απογραφή;

Αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων παιδιών, ομογενών και

στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, είτε λαμβάνουν ένα ή περισσότερα

επιδόματα από τη λίστα που ακολουθεί:

Α/Α Κατηγορίες Επιδομάτων

1 Βαριάς Αναπηρίας

2 Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.)

3 Εγκεφαλικής Παράλυσης (Σπαστικών)

4 Κώφωσης (Κωφαλαλίας)

5 Κίνησης

6 Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων

7 Παραπληγικών, Τετραπληγικών και Ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων Δημοσίου

8 Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας / συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης – Σ.Ε.Α.Α.

9 Τυφλότητας

10 Νόσου του Χάνσεν

11 Απροστάτευτων Ανηλίκων

12 Ομογενών

13 Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ

14 Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων)

Η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέωση.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δε θα λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα. 

Μετά το τέλος της απογραφής του ο δικαιούχος θα λάβει κωδικό αριθμό
απογραφής.

Η απογραφή των δικαιούχων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην απογραφή είναι

αληθή και ορθά και αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημία που τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε,

από ανακριβή ή αναληθή δήλωση των στοιχείων.

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ Α’

Αθήνα, 05 / 01 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΘ-ΒΩΙ

Που θα γίνει η απογραφή;

Η απογραφή θα γίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την χρονική περίοδο

που φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ασχέτως με το Δήμο /

Περιφέρεια από τους οποίους λαμβάνετε το επίδομα.

Πότε θα γίνει η απογραφή;

Η απογραφή θα ξεκινήσει την 1 Φεβρουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 16 Μαρτίου

2012, ανάλογα

με τη συχνότητα του αρχικού γράμματος του επωνύμου του δικαιούχου.
Η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά

από Α έως Ι,
θα γίνει από 01-02-2012 μέχρι 15-02-2012
από Κ έως Ο,
θα γίνει από 15-02-2012 μέχρι 29-02-2012
από Π έως Ω,
θα γίνει από 01-03-2012 μέχρι 16-03-2012
Τι έγγραφα χρειάζεται να έχει μαζί του ο δικαιούχος κατά την ημέρα της απογραφής;

Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του στα Κ.Ε.Π. για την απογραφή, θα πρέπει να έχει μαζί

του υποχρεωτικά και να επιδείξει τα κάτωθι:

1.
Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, εναλλακτικά:

α)
Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και

στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους.

β)
Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

γ)
Για τους πολίτες κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ.

δ)
Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

απαιτείται άδεια διαμονής.

ε)
Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η

προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, "Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας

Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα" και "Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού".

στ)
Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική

ιδιότητα "Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει

αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας".

ζ)
Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα Άδεια Διαμονής Ενιαίου

Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.

2.
Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) (π.χ. το

εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση

απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο

τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κτλ.) στο οποίο να

αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου του επιδόματος. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα

πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.

πριν προσέλθει στο Κ.Ε.Π.

3.
Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα του χορηγηθεί από

το Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.

4.
Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας

του λογαριασμού ή απλού φωτοαντιγράφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα

ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.) είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού

ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός IBAN. Η επιλογή του ιδρύματος

ή των ΕΛ.ΤΑ. γίνεται από τον δικαιούχο.

2

ΑΔΑ: ΒΟΝΤΘ-ΒΩΙ

Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του επιδόματος μπορεί να είναι:

Καταθετικός πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΛ.ΤΑ.

Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος. 

5.
Αναγνωριστική απόφαση του δήμου / περιφέρειας / νομαρχίας, σχετικά με τη χορήγηση

του επιδόματος [αρχική (εφόσον είναι νέος δικαιούχος) / συνέχισης / επανεπιδότησης]. Σε

περίπτωση που δεν την έχει στην κατοχή του, να απευθυνθεί στους δήμους / περιφέρειες

από όπου χορηγείται το επίδομα, προκειμένου να λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της ή

ανάλογη βεβαίωση.

6.
Απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία

εκδόθηκε μέσα στο 2011.

7.
Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα ΚΕΠ κατά το διάστημα της απογραφής , τότε

η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί. Ο εκπρόσωπος του

δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα υπό

στοιχεία α και γ που αφορούν τον ίδιο για την καταγραφή των στοιχείων του ως

εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο να έχει

χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό

διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως

νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπος ή δικαστικός συμπαραστάτης).

Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του με επίδειξη

της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του.

Γενικά

Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του

λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

Επισημαίνεται ότι, ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό εάν

δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.

Ξεκίνησαν οι κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο κατά του HIV


Ο οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. έδωσε το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές, σε ανθρώπους, του εμβολίου SAV001 που ενδεχομένως θα προλαμβάνει τον ιό HIV.
Η ανακοίνωση έγινε στο πανεπιστήμιο του Western Ontario στο Οντάριο.
Ο Dr. Chil-Yong Kang, του Western’s Schulich School of Medicine and Dentistry, δήλωσε ότι «περάσαμε διάφορες προκλήσεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».
Επιστήμονες του πανεπιστημίου Western Ontario ανέπτυξαν το εμβόλιο, που προκαλεί την ισχυρή αντίδραση του ανοσοποιητικού σε αρχικές δοκιμές και φαίνεται να μην έχει παρενέργειες, σύμφωνα με τους ερευνητές.
Ο Kang δήλωσε ότι η έγκριση του FDA για κλινικές δοκιμές είναι εξαιρετικά σημαντικό βήμα για το εμβόλιο, που έχει τη δυναμική να σώσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, εμποδίζοντας τη λοίμωξη από τον ιό HIV.
Το εμβόλιο, SAV001, θα πρέπει να περάσει από 3 φάσεις κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.
Φάση 1. Με έναρξη τον Ιανουάριο του 2012 η φάση θα αφορά σε 30 οροθετικούς στους οποίους θα επανεξεταστεί η ασφάλεια.
Φάση 2. Θα εξετάσει την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος και θα αφορά σε 600 αρνητικούς στον ιό ανθρώπους, που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο προσβολής από τον ιό AIDS.
Φάση 3. Θα αποτυπώσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και θα αφορά σε 6.000 αρνητικούς στον ιό εθελοντές, που αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο προσβολής από τον ιό.

πηγή : www.avmag.gr